Oznámení o rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva k odevzdání listinných akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Společnost CAMEA Technology, a.s., IČO: 06230831, se sídlem Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7796, oznamuje, že dne 1.12.2017 jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl o změně podoby všech akcií společnosti tak, že namísto dosavadních 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) bude vydáno 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

V souvislosti s přijetím rozhodnutí o změně podoby akcií rozhodla valná hromada o změně stanov společnosti.

Představenstvo společnosti CAMEA Technology, a.s., tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku písemně sdělil společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie na jméno zaevidovány, včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, u kterého je tento majetkový účet zřízen. Představenstvo společnosti dále vyzývá akcionáře, aby v téže lhůtě odevzdal společnosti listinné akcie na jméno. Výše uvedené povinnosti může akcionář splnit osobně nebo poštou na adrese sídla společnosti.